هه ولير شاري خوشه ويستي و بى ده نگي 

هه ولير و من :

 هه ولير ، ئه ي شاري دلپاكي و خوشه ويستي

له وه ته ي به ناچاري جيتم هيشتووه -

هه ر روژيك تيده په رى -

ياديكي خوشت ده ست به سه ر خه يالم داده گرى

هه ر ساتيكم به سه ر ده روا -

كاره ساتيكت ديته به ر چاووم

هه ر چركه يه ك ره ت ده بى -

هه لويستيكي مه ردانه ت -

خوي به سه ر روژگاره كان ده سه پينى

هه موو زه مانيكيش ديت و ده روا -

خوشه ويستيت له دلما هه ر ده مينى

به رده وام چاوه كانم فرميسك ده ريژى

 

هه ولير و خه لك :

ده يان سه ده به سه رتا تيده په رى

هينديكيان ساده و خوش

زوريشيان ره ش و ناخوش

به لام تو هه ر وه ك خوت ماوي و ده مينييه وه 

باوه شت بو خه لك كراوه ته وه 

دله گه وره كه شت شويني هه موواني تيدا بوه ته وه

خوشه ويستي به خه لك ده به خشي

دلت رق و چين نازانى

چاكه يه كي كه مت له گه ل ده كرى -

به زوري ده زاني

سته ميكي زورت لى ده كرى -

زور به كه مي ده زاني

له جياتي ناله نال و ناره زايي -

خوشه ويستي و گوول به خه لك ده به خشي

باوه شت زياتر ده كه يه وه و هيچ ده نگت ليوه نايى

 

هه ولير و ناحه زان :

شاره  بى  ده نگه كه م

ناحه ز پى له ميژوه پر شكوكه ت ده نى

چاكه كانت به خه راپه وه لام  ده داته وه

به ره و پاش ده د باته وه

توش هه ر ده نگت ليوه نايى

چاوه ريى ناحه ز له سه رت به قسه بى ؟

ئه ي نازاني ناحه ز توي وا ده وى ؟ 

ئه ي نازاني بى وه فا به زه يي بيت نايى

ئه ي نازاني و ديسان هه ر نازاني 

پيم ناليي تاكه ي نازاني 

و له ناحه زانيشت هه ر بى ده نگ ده بي

 

هه ولير و ئه م زمانه :

زه مان گوراوه

دونيا وه ك خوي نه ماوه 

خوشه ويستي ديار نيه 

به دواي وه فا ئه گه ريى نايدوزيه وه

توش له م زمانه هه ر  نيچيري

زور به سانايي ده گيريى

به نرخيكي كه م ده فروشريى

به لام ديسان ده نگت ليوه نايى

ئايا له دلتا چي ده ليى ؟

ده ليى نه وه ك ناوت - 

به غه يري خوشه ويستي به ن 

نه وه ك خوي وه فاييت -

به غه در له قه له م بده ن

فيره رق و چينت بكه ن 

هه ر بوي ده نگ ناكه ي ؟

 

هه ولير و سيفه ته كاني :

روله كانت شاره زاتن

تو هه ر وه ك خوتي 

وه ك خوت ماوى -

 و هه ر وه ك خوشت ده مينيى

خوشه ويستي خوت هه ر خوش ده وى

به رامبه ر به زه بري زه مان و دوژمنان -

هه ر بى ده نگ ده بي 

چونكه تو -

 غه يري خوشه ويستي و بى ده نگي نه بى-

هيچ شتيكي  تر نازاني 

ئه ي شاره ره نگي نه كه م 

ئه فسانه ي ميژوو

شاري خوشه ويستي و بى ده نگي