- دل و جيان دوو ناون ،

سه رچاوه كه شيان يه كه 

ئه گه ر جيان نه بى -

دل لى نادات ،

و خوشه ويستيش نا به خشى

دليش له ليدان بوه ستى -

جيان و خوشه ويستي بو ئاسمان ده فرى